www.RzeczoznawcaBudowlany.wabobud.pl

e-mail: biuro@wabobud.pl                  tel./fax: + 426599523

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynierskie WABO-BUD    91-502 Łódź ul. Eterowa 6   NIP PL7251045481   REGON 471283540


ZAMÓW EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAPYTAJ NAS

 

Ekspertyzy budynków, budowli i obiektów architektury zabytkowej

Ekspertyza techniczna stanowi studium przyczynowo-skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. Analizuje zdarzenie opierając się o rzeczywisty stan obiektu i jego elementów. Jest opinią techniczną, w której do oceny stanu rzeczywistego niezbędne są badania i zastosowanie zasad opartych o podstawy naukowo-techniczne. Wnioski z ekspertyzy powinny stanowić podstawę do ustalenia dalszego postępowania z obiektem lub konstrukcją budowlaną ...

KLIKNIJ

 

ZAMÓW OPINIĘ TECHNICZNĄ DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAPYTAJ NAS

Opinie techniczne dotyczące obiektów budowlanych i inżynierskich

Opinia techniczna określa, analizuje i interpretuje stan projektowy, a w niektórych elementach odnosi się do stanu rzeczywistego obiektu budowlanego, korzystając z powszechnie dostępnej wiedzy techniczno-ekonomicznej. Opracowanie to ma umożliwić sformułowanie wniosków stanowiących odpowiedź na postawione przez zamawiającego pytanie w kontekście dalszych zamierzeń w odniesieniu do przedmiotowego obiektu ...

KLIKNIJ

 

ZAMÓW OCENĘ TECHNICZNĄ OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAPYTAJ NAS

Oceny techniczne obiektów budowlanych i inżynierskich

 

Ocena techniczna oparta jest o te same zasady co sporządzanie projektu budowlanego. Opisuje, analizuje i ocenia projektowany stan techniczny obiektu budowlanego opierając się o zasady projektowe ...

KLIKNIJ

ZLEĆ WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAPYTAJ NAS

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych

 

Przegląd roczny - obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, przewodów kominowych oraz instalacji gazowych ....

Przegląd pięcioletni - obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia. Ponadto należy wykonać badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów ...

KLIKNIJ

ZATRUDNIJ INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

ZAPYTAJ NAS

Nadzory budowlane

 

Nadzór inwestorski - do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej # sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie # sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania # potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad # na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy...

KLIKNIJ

ZAMÓW ŚWADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAPYTAJ NAS

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną ...

KLIKNIJ


Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynierskie WABO-BUD 91-502 Łódź ul. Eterowa 6 tel./fax +426599523 e-mail: biuro@wabobud.pl   NIP PL7251045481   REGON 471283540

www.wabobud.pl  www.nadzory.wabobud.pl www.projekty-budowlane.pl www.budowlane-tereny.pl www.foniatra.pl